Uitzendarbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

Algemeen

Bij uitzendarbeid wordt een uitzendkracht in dienst genomen door een uitzendkantoor met de bedoeling dat deze uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld van een gebruikende onderneming om bij deze laatste tijdelijke arbeid te verrichten.  

Uitzendarbeid gaat bijgevolg gepaard met twee soorten overeenkomsten:

  • de uitzendarbeidsovereenkomst die wordt afgesloten tussen de uitzendkracht en het uitzendkantoor;
  • de commerciële overeenkomst tussen het uitzendkantoor en de gebruiker.

Wat is er nieuw?

De mogelijkheid om een uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd af te sluiten tussen uitzendkracht en uitzendkantoor wordt toegevoegd in de wetgeving op de uitzendarbeid (art. 8ter wet van 24 juli 1987).

Deze uitzendarbeidsovereenkomst van onbepaalde duur wordt dan afgesloten tussen de partijen met het oog op het uitvoeren door de uitzendkracht van elkaar afwisselende uitzendopdrachten bij een of meerdere gebruikers. Het wettelijke kader van uitzendarbeid m.b.t. motieven, duurtijd opdrachten,.... is hetzelfde gebleven. Uitzendarbeid blijft enkel mogelijk voor het uitvoeren van een door de wet van 24 juli 1987 toegelaten tijdelijke arbeid.

Aandachtspunten

De uitzendarbeidsovereenkomst van onbepaalde duur moet schriftelijk  (op papier of elektronisch) worden vastgesteld uiterlijk op het tijdstip waarop de uitzendkracht in dienst treedt bij het uitzendkantoor.  De regels m.b.t. arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur zijn van toepassing op deze overeenkomst. Echter een algemeen verbindend verklaarde cao kan voorzien in afwijkingen m.b.t. de opzegging van een uitzendarbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

De uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur moet de algemene voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van de uitzendopdrachten en de arbeidsduur van de uitzendkracht, alsook een beschrijving bevatten van de betrekkingen waarvoor de uitzendkracht kan worden ingezet en die in overeenstemming zijn met zijn beroepskwalificatie.

Het uitzendkantoor dient aan de uitzendkracht een zendingsbrief te overhandigen voor elke opdracht. Deze zendingsbrief dient dezelfde verplichte vermeldingen te bevatten als de uitzendarbeidsovereenkomst.

De periodes zonder uitzendopdracht bij een gebruiker worden gelijkgesteld met periodes van activiteit voor de vaststelling van de rechten inzake jaarlijkse vakantie en de anciënniteit van de uitzendkracht.

De uitzendkracht heeft tijdens periodes zonder uitzendopdracht recht op een minimum gewaarborgd uurloon voor elk uur van een voltijdse werkdag- of week dat hij/zij niet ter beschikking gesteld wordt bij een gebruiker.  

Tijdens de periodes zonder uitzendopdracht bij een gebruiker kan het uitzendkantoor geen beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek op grond van economische oorzaken.

Inwerkingtreding

Uitzendkantoren zullen pas van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken indien er in PC 322.00 een algemeen verbindend verklaarde sectorale cao wordt afgesloten ter omkadering van deze mogelijkheid, namelijk:

  • model van uitzendarbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
  • afwijkende regels betreffende de beëindiging van arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur;
  • het minimumuurloon dat aan de uitzendkracht wordt gewaarborgd tijdens de periodes zonder uitzendopdracht en de dagelijkse en wekelijkse voltijdse arbeidsduur die dient als referentie voor de berekening van het gewaarborgd loon;
  • de wijze waarop de uitzendkracht wordt verwittigd van iedere nieuwe uitzendopdracht die zich aandient op het einde van een periode zonder uitzendopdracht.

Bij het ontbreken van een dergelijke sectorale cao kan men er dus geen gebruikt gemaakt worden van de hierboven vermelde regeling van uitzendarbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.