Nieuws

Type
28 juni 2018

Onder betaalde sportbeoefenaars wordt verstaan de personen die de verplichting aangaan zich voor te bereiden op of deel te nemen aan een sportcompetitie of -exhibitie onder het gezag van een ander persoon tegen loon dat een bepaald bedrag overschrijdt (art. 2,1 wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars). 

Het minimumbedrag van het loon om in aanmerking te komen als betaalde sportbeoefenaar en aldus onder de hierboven vermelde wet te vallen, wordt jaarlijks bij KB bepaald. 


28 juni 2018

De fiscus heeft in een recente circulaire verduidelijkingen aangebracht wat betreft de waardering van de IT-voordelen. Dit naar aanleiding van de nieuwe regels die uitgevaardigd werden voor de bepaling van het voordeel alle aard waarbij de RSZ en fiscus voor het eerst op dezelfde lijn zaten.


19 juni 2018

Na 'Student@work' en 'Horeca@work' heeft de RSZ een nieuwe onlinedienst 'Green@work' gelanceerd voor gelegenheidsarbeid in de tuinbouwsector. Via deze onlinedienst kunnen werkgever in de tuinbouwsector nagaan hoeveel dagen er voor een potentiële gelegenheidswerknemer al gereserveerd werden en hoeveel dagen deze nog overheeft.


19 juni 2018

Vanaf 1 juli 2018 is er een nieuw maximumbedrag van de forfaitaire kilometervergoeding van toepassing.

Het nieuwe bedrag stijgt voor de periode van 01.07.2018 t.e.m. 30.06.2019 van 0,3460 euro per kilometer naar 0,3573 euro per kilometer.

Indien het bedrag van de kilometervergoeding onder het nieuwe maximumbedrag blijft en voor zover de vergoeding werkelijke kosten dekt, zal deze vergoeding beschouwd worden als een niet-belastbare terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever door de fiscus (max. 24.000 km/ jaar) en de RSZ.

 


19 juni 2018

Sinds 2014 hadden volledig werklozen reeds de mogelijkheid om gebruik te maken van de elektronische toepassing voor het invullen van hun controlekaart C3 (webversie via de website van de RSZ). Met de elektronische controlekaart volledige werkloosheid kan men online arbeidsdagen, ziektedagen, vakantiedagen en andere niet-vergoedbare dagen van de lopende werkloosheidsmaand invullen. Op het einde van de maand vraagt de werkloze met de kaart elektronisch de uitbetaling aan bij zijn uitbetalingsinstelling.


18 juni 2018

In ons artikel 'Aanpassingen aanvullend pensioen - 2e pensioenpijler' informeerden wij u reeds m.b.t. enkele aanpassingen aan de tweede pensioenpijler, namelijk de afschaffing van de mogelijkheid om een minimumleeftijd van maximum 25 jaar op te nemen in het pensioenreglement én de mogelijkheid om een wachtperiode van maximum 1 jaar voor het verwerven van pensioenrechten op te nemen in het pensioenreglement.


13 juni 2018

De mobiliteitsvergoeding zou niet cumuleerbaar zijn met andere vergoedingen of voordelen toegekend voor woon-werkverplaatsingen.


13 juni 2018

De starterjobs zouden vanaf 1 juli 2018 mogelijk zijn. U vindt hierover meer detail in ons uitgebreid artikel.  De regering geraakt het niet eens over de verdere praktische uitwerking van de forfaitaire toeslag.


30 mei 2018

Vanaf 01.06.2018 worden een aantal KB’s m.b.t. de stelsel tijdskrediet en loopbaanonderbreking om een centrale indiening van de aanvragen bij de RVA mogelijk te maken.  De bedoeling van deze wijziging is om de afhandeling efficiënter te laten verlopen en de gebruiksvriendelijkheid van de RVA te verbeteren.


30 mei 2018

De sociale inspectie zal in de toekomst onder bepaalde voorwaarden in het kader van een onderzoek het strafregister consulteren. Op deze manier kunnen de inspectiediensten nagaan of een werkgever in het verleden reeds veroordeeld werd voor bepaalde inbreuken en daarmee kan de inspectie dan rekening houden in het dossier zodat hardleerse overtreders strenger aangepakt kunnen worden.