Nieuws

Type
26 juli 2018

Ondernemingen die investeren in een steunzone kunnen een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing verkrijgen. Deze vrijstelling kan genoten worden voor een periode van 2 jaar en dit voor iedere bijkomende arbeidsplaats die als gevolg van de investering werd gecreëerd. Deze arbeidsplaats moet gedurende ten minste drie jaar of vijf jaar ingevuld blijven afhankelijk of uw onderneming aan de definitie van KMO voldoet of niet.


26 juli 2018

Op 25 mei 2018 is niet enkel de GDPR in werking getreden, maar ook de nieuwe camerawet. Deze nieuwe wet voorziet een regeling voor bewakingscamera’s die als doel hebben misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen.


25 juli 2018

De fiscus heeft met circulaire 2018/C/57 over de forfaitaire raming van de voordelen van alle aard van de kosteloze terbeschikkingstelling van een woning aan werknemers of bedrijfsleiders een nieuw standpunt ingenomen naar aanleiding van recente rechtspraak.


23 juli 2018

Tegelijkertijd leerling als student zijn bij eenzelfde werkgever? Dat kan. In ons vorig artikel “Alternerend leren en studentenarbeid mogelijk!” informeerden we u al m.b.t. studentenarbeid door studenten in een stelsel van alternerend leren.


19 juli 2018

Werkgevers gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk gewest zullen hun aanvraag tot terugbetaling van het educatief verlof sneller moeten indienen vanaf het schooljaar 2017 - 2018, namelijk op 31/12/2018. 

Aanvraag terugbetaling educatief verlof 

De aanvragen tot terugbetaling van de lonen en sociale bijdragen die betrekking hebben op de dagen en uren van het betaald educatief verlof moeten worden ingediend bij het gewest waar de onderneming is gevestigd.


19 juli 2018

De maximumbedragen van de geschenken voor bepaalde gebeurtenissen en de premie voor de aansluiting bij een vakorganisatie  die een werkgever vrij van socialezekerheidsbijdragen kan toekennen zijn opgetrokken met ingang op 01/01/2017. 

In ons artikel 'Sociaal vrijgestelde geschenken binnenkort hogere bedragen?' hadden wij u reeds geïnformeerd over het voornemen om bovenvermelde bedragen te verhogen. 


19 juli 2018

De bedragen van het leefloon werden op 1 juli 2018 aangepast. Concreet heeft dit tot gevolg dat het niet voor beslag vatbaar loon verhoogt bij een loonbeslag door DAVO (Dienst voor alimentatievorderingen) wegens achterstallig onderhoudsgeld dat beperkt werd tot het nettoloon boven het leefloon.


18 juli 2018

Het wetsontwerp over het onbelast bijverdienen is op 5 juli 2018 goedgekeurd in de Kamer.  Hiermee kan deze wetgeving die deel uitmaakt van het zomerakkoord 2017 eindelijk in werking treden na het belangenconflict dat werd ingeroepen door de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) van het Brussels Gewest.


29 juni 2018

Op 9 mei 2018 zijn er enkele nieuwe wetten gepubliceerd in het kader van de single permit. Dit keer betreft het de situatie van buitenlandse onderdanen in een specifieke verblijfssituatie. In dit artikel gaan we hier kort op in en geven we overzicht van de belangrijkste praktische gevolgen van de single permit.


29 juni 2018

Het KB van 25 mei 2018 heeft de vereiste minimumleeftijd voor betaalde voetballers gewijzigd. Hierdoor kan voortaan een arbeidsovereenkomst voor betaalde voetballers afgesloten worden vanaf het einde van de voltijdse leerplicht. 

Arbeidsovereenkomst betaalde sportbeoefenaar 

De wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars voorziet een minimumleeftijd voor het afsluiten van een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars.