Nieuws

Type
27 november 2018

In principe is het verboden om werknemers op zondag te werk te stellen. Op dit verbod bestaan echter een aantal uitzonderingen zoals voor de kleinhandelszaken en kapperssalons in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra.


26 november 2018

De afschaffing van de loongrens bij een scholingsbeding in het kader van een opleiding voor een knelpuntberoep is een feit. 

De voorwaarde met betrekking tot de minimale jaarlijkse loongrens is vanaf 10 november 2018 niet langer van toepassing indien het scholingsbeding betrekking heeft op een opleiding voor een beroep of een functie die voorkomt op de lijsten van knelpuntberoepen of moeilijk in te vullen functies van de Gewesten. De plaats van tewerkstelling bepaalt welke van deze lijsten van toepassing is.


26 november 2018

In onderstaand nieuwsbericht informeren we u over de winteropleidingen en de rust- en feestdagen voor 2019 in de bouwsector.


19 november 2018

Jaarlijks worden de loongrenzen die uitmaken welke bepalingen van de arbeidsovereenkomstenwet (01.07.1978) van toepassing zijn, geïndexeerd. 


31 oktober 2018

Werkgevers uit de bouw- en aanverwante sectoren kunnen vanaf 2018 genieten van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing op de lonen van de tewerkgestelde werknemers in ploegen.


31 oktober 2018

Momenteel is het nog mogelijk om papieren of elektronische ecocheques toe te kennen aan uw werknemers. 

In een advies heeft de NAR een planning voorgesteld voor de definitieve overgang naar elektronische ecocheques tegen 1 januari 2021. 

Vanaf 1 januari 2019 zou de geldigheidsduur van de papieren ecocheques maandelijks afnemen volgens de volgende planning:


31 oktober 2018

Sinds 1 januari 2018 is de reglementering m.b.t. de zachte landingsbanen van toepassing die kadert in de doelstelling om werknemers langer aan het werk te houden. Werknemers vanaf 58 jaar en ouder kunnen via een zachte landingsbaan met akkoord van hun werkgever hun werklast verminderen. Het loonverlies ten gevolge hiervan wordt daarbij gecompenseerd door een aanvullende vergoeding toegekend door de werkgever of het sociaal fonds, die vrijgesteld is van RSZbijdragen.


30 oktober 2018

Een wetsvoorstel van 14 juni 2018 beoogt de afschaffing van de minimale jaarlijkse loongrens indien een scholingsbeding betrekking heeft op opleidingen tot een knelpuntberoep. 


30 oktober 2018

De wet op het eenheidsstatuut heeft de sectoren opgelegd om tegen uiterlijk 1 januari 2019 een cao te sluiten waarin wordt voorzien dat een werknemer die ontslagen wordt en recht heeft op een opzeggingstermijn van minstens 30 weken, een ontslagpakket verkrijgt, waarbij 1/3e van de opzeggingstermijn wordt ingevuld met inzetbaarheidsmaatr


30 oktober 2018

In principe moeten uw werknemers alle verlofdagen, ADV dagen en vervangende feestdagen van 2018 opgenomen hebben ten laatste op 31 december 2018.  

Als werkgever kan u dit best goed opvolgen en uw werknemers hieraan herinneren om onaangename verrassingen (strafrechtelijke of administratieve boetes) te vermijden.