Nieuws

Type
28 november 2018

Het wetsontwerp van 26.10.2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken voorziet een specifiek statuut van gelegenheidsarbeid voor de sector van begrafenisondernemingen op verzoek van de sociale partners. 

De bedoeling is om de administratieve formaliteiten voor de werkgevers en de controles door de inspectiediensten te vereenvoudigen wanneer het gaat om werknemers die zeer beperkte en zeer onregelmatige prestaties leveren.


28 november 2018

De regering heeft recent een voorontwerp van wet goedgekeurd ter voorbereiding van de sociale verkiezingen in 2020. Ook de NAR heeft zijn advies uitgebracht.


28 november 2018

Naar aanleiding van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar kan u aan uw werknemers een geschenk toekennen. Indien bepaalde voorwaarden voldaan zijn, dan zullen deze geschenken (geschenk in natura, geschenkcheques...) niet aanzien worden als loon. Dit betekent dat ze niet onderworpen zijn aan sociale zekerheidsbijdragen noch aan belastingen. De regels op sociaal en fiscaal vlak lopen echter niet volledig gelijk.


28 november 2018

Bij een detachering naar Frankrijk dient u rekening te houden met een aantal belangrijke formaliteiten (voorafgaande SIPSI aangifte, aanduiding vertegenwoordiger, ter beschikking houden en overmaken van bepaalde documenten (vertaald in het Frans), naleving harde kern Franse sociale wetgeving, BTP kaart,...). 

Verstrenging sancties

Voor werkgevers die werknemers detacheren is het belangrijk om deze formaliteiten correct en tijdig na te leven. Aan het niet naleven van deze formaliteiten zijn immers aanzienlijke sancties verbonden. 


28 november 2018

De maand december nadert en dit betekent dat er een afrekening van het vakantiegeld moet gebeuren voor bedienden die in de loop van het jaar hun arbeidsduur hebben verminderd. Dit is de zogenaamde decemberafrekening.

Het doel van de decemberafrekening is om de opgebouwde vakantierechten te waarborgen van bedienden die hun arbeidstijd verminderen. 


28 november 2018

Elektronische aanvraag 

De aanvragen van loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematisch verlof kunnen voortaan elektronisch ingediend worden.


28 november 2018

Er wordt voorspeld dat de lonen in PC 200.00 in januari 2019 geïndexeerd zullen worden met +/- 2,16%.  

Dit is echter op voorwaarde dat de voorspelling van de index van december 2018 bevestigd wordt.

Het exacte cijfer zal pas eind december 2018 bekend zijn. 


27 november 2018

Het algemeen loonplafond voor educatief verlof zal voor het schooljaar 2018 - 2019 normaal gezien vastgelegd worden op  2.928 euro.

Ter herinnering, educatief verlof geeft aan werknemers het recht om met behoud van hun normale loon een aantal uren afwezig te zijn voor het volgen van opleidingen. De werkgever kan dit loon beperken tot het grensbedrag. Het normale loon wordt berekend volgens de wetgeving op de betaalde feestdagen.

De nieuwe loongrens zal van toepassing zijn van 1 september 2018 tot 31 augustus 2019.


27 november 2018

De indieningstermijn voor de terugbetalingsaanvraag voor educatief verlof voor het schooljaar 2017 - 2018 in het Vlaamse gewest nadert! 

Vanaf het schooljaar 2019 - 2020 zal het educatief verlof in Vlaanderen hervormd worden naar het opleidingsverlof. De terugbetalingsaanvragen voor het schooljaar 2018 - 2019 zullen nog op basis van de huidige regelgeving behandeld worden. 


27 november 2018

De winter is in aantocht, de temperaturen dalen. Maar vanaf wanneer is het nu echt te koud om te werken? Welke maatregelen moet u als werkgever nemen? Hoe wordt de temperatuur gemeten?