Nieuws

Type
27 september 2018

De bedragen van de vergoedingen ingevolge CAO nr. 46 en 49 zijn geïndexeerd op 01.09.2018. 

Premie nachtarbeid 

Er moet een specifieke vergoeding worden toegekend aan werknemers die gewoonlijk werken in een arbeidsregeling met prestaties tussen 20u en 6u. 

Deze vergoeding is niet van toepassing:


27 september 2018

Jaarlijks moet u een actieplan opstellen m.b.t. de wettelijke verplichtingen rond veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk en deze voor advies voorleggen aan het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) uiterlijk de eerste dag van de tweede maand voorafgaand aan het begin van het dienstjaar waarop het betrekking heeft. Concreet betekent dit dat u het jaarlijks actieplan van 2019 voor advies moet voorleggen aan het CPBW vóór 1 november 2018.


31 augustus 2018

Sinds 11 augustus 2018 is het driejaarlijks medisch attest m.b.t. geschiktheid om levensmiddelen te manipuleren niet langer verplicht.


31 augustus 2018

De Vlaamse Regering heeft enkele wijzigingen aangebracht in de regels over de alternerende opleidingen, in het bijzonder wat betreft de voorwaarden voor de onderneming, de beroepsmogelijkheden en de modelovereenkomsten.


31 augustus 2018

Vanaf 1 september 2018 treden de hervormingen m.b.t. het werkplekleren in werking in Vlaanderen.


31 augustus 2018

De RSZ en de fiscus hanteren vanaf 2018 dezelfde bedragen voor de waardering van de IT-voordelen toegekend door de werkgevers.  Er wordt nu een duidelijker onderscheid gemaakt tussen de toestellen en de abonnementen.


31 augustus 2018

Cao nr. 108 regelt sinds 2013 de voorwaarden m.b.t. het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid. Het gebruik van opeenvolgende contracten werd daarbij gekoppeld aan de nood aan flexibiliteit bij de gebruiker en een informatie-en raadplegingsprocedure.


31 augustus 2018

Op 6 juli 2018 werden de nieuwe forfaitaire dagvergoedingen gepubliceerd die de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking toekent aan zijn personeel in het kader van buitenlandse opdrachten.  Deze bedragen mogen onder voorwaarden ook toegepast worden door de werkgevers in de privésector en worden aanvaard door de RSZ en de fiscus als een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever.


31 augustus 2018

Als werkgever kan u beroep doen op bepaalde vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.