Nieuws

Type
16 juni 2016

Vanaf 1 juni 2016 bedraagt het minimumflexiloon 9 euro per uur. 

Bij de invoering van de nieuwe tewerkstellingsvorm flexi-jobs werd er in de wetgeving voorzien dat het flexiloon minimum 8,82 euro moest bedragen. Daarbij werd ook voorzien dat het minimumbedrag aangepast wordt aan het indexcijfer der consumptieprijzen, overeenkomstig de wet van 3 augustus 1971. Het minimumbedrag van het flexiloon volgt dus niet het sectoraal indexatiemechanisme van PC 302, maar het indexatiemechanisme van de sociale uitkeringen. 


15 juni 2016

De vakantie nadert wat maakt dat een heel aantal studenten op zoek gaan naar een vakantiejob.Hieronder kan u een overzicht terugvinden van de regels waarmee u rekening dient te houden.

 


02 juni 2016

De regering heeft vorig jaar naar aanleiding van het Horecaplan 2015 een aantal maatregelen genomen om de leefbaarheid van de horecasector te verzekeren en fraude minder aantrekkelijk maken.


02 juni 2016

Onder betaalde sportbeoefenaars worden verstaan de personen die de verplichting aangaan zich voor te bereiden op of deel te nemen aan een sportcompetitie of -exhibitie onder het gezag van een ander persoon tegen loon dat een bepaald bedrag overschrijdt (art. 2,1 wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars). 

Het minimumbedrag van het loon om in aanmerking te komen als betaalde sportbeoefenaar en aldus onder de hierboven vermelde wet te vallen, wordt jaarlijks bij KB bepaald. 


01 juni 2016
SAP LA

Een ruime expertise in HR-automatisering en een vaste dossierbeheerder die alles nauwlettend in de gaten houdt. Dat zijn belangrijke troeven als u de loonadministratie van uw bedrijf aan Prato toevertrouwt.

Iedereen wint bij een correct loonbeheer. Uw medewerkers, want ze krijgen vlot en correct het loon op hun rekening. Uzelf, want u kunt zich helemaal op uw corebusiness toespitsen. Zeker voor een startend bedrijf, dat weinig of geen ervaring heeft met loonadministratie, is dit een pluspunt.


26 mei 2016
Interim

Het loonbeheer voor uitzendkrachten verloopt intensief. De medewerkers krijgen wekelijks hun loon en er worden voortdurend nieuwe contracten afgesloten. Het is dan ook een hele verlichting als u bij deze loonverwerking forse ondersteuning van Prato krijgt.


25 mei 2016

Artikel 28 en 29 van de Wet van 16 mei 2016 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken voorziet een versoepeling van  de voorwaarden om een beroep te kunnen doen op het stelsel van economische werkloosheid voor bedienden.

 

Onderneming in moeilijkheden

Als onderneming kan men enkel gebruik maken van het stelsel van economische werkloosheid voor bedienden, indien men als een onderneming in moeilijkheden kan worden beschouwd.

Er is sprake van een onderneming in moeilijkheden indien:

 


25 mei 2016

Er is goed nieuws voor ondernemingen die de 'Milquet-boete' voor onvoldoende opleidingingsinspanningen hebben betaald. De RSZ heeft immers laten weten de bijdragen voor onvoldoende opleidingsinspanningen voor de jaren 2008, 2009 en 2010 spontaan terug te betalen.

Er wordt in de wetgeving voorzien in een bijkomende werkgeversbijdrage voor de financiering van het betaald educatief verlof voor werkgevers die behoren tot de sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen leveren.


25 mei 2016

Op 17 mei 2016 werd er een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten die voorziet in een nieuw bedrag van de pensioenpremie voor de uitzendkrachten tewerkgesteld in PC 220. 

Het bedrag van de pensioenpremie dat door uitzendkantoren aan uitzendkrachten moet worden gestort, is vanaf 1 mei 2016 gelijk aan 0,63 % van het brutoloon (aan 100 pct.), d.w.z. 0,92 x 0,6841. 

 

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2016 betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de bedienden van de voedingsnijverheid. 


25 mei 2016

Artikel 26 en 27 van de Wet van 16 mei 2016 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken voorziet enkele aanpassingen van het huidige mechanisme voor de berekening van de responsabiliseringsbijdrage wegens economische werkloosheid