Nieuws

Type
28 december 2018

Onderneming met minstens 50 werknemers hebben een startbaanverplichting ter bevordering van de tewerkstelling van jongeren. Dit houdt in dat u er voor moet zorgen dat 3% van uw werknemers jonger is dan 26 jaar. Voor werkgevers uit de non-profitsector bedraagt dit 1,5%.


28 december 2018

De Wet op het Eenheidsstatuut (WES) heeft een nieuw sociaal passief ingevoerd ter compensatie van de hogere ontslagkost. Daar dit passief enkel mag aangelegd worden voor werknemers met minstens 5 jaren anciënniteit, heeft dit pas praktische uitwerking vanaf 2019.


27 december 2018

In 2018 werd een nieuwe winstpremie ingevoerd. De winstpremie dient toegekend te worden aan het hele personeel. Het is niet mogelijk om de toekenning tot een bepaalde categorie werknemers of afdeling te beperken of te linken aan individuele prestaties van de werknemer.


27 december 2018

Op 1 januari 2019 zal het laatste luik van de taxshift voor werknemers in werking treden.


27 december 2018

In bepaalde sectoren hebben uitzendkrachten recht op een “pensioenpremie”  boven op hun brutoloon. Dit is het geval in sectoren waar de klant-gebruiker voor zijn vaste werknemers een bijdrage stort in het sectoraal fonds voor het aanvullend pensioen, terwijl de uitzendkrachten niet kunnen participeren aan de voordelen van dit fonds.

In PC 207 en PC 116 werd er op 17 december 2018 een sectorale cao afgesloten voor de verlenging van de pensioenpremies t.e.m. 31 december 2019. 

 


27 december 2018

WLTP staat voor Worldwide harmonized light vehicles test procedure. Het is de nieuwe Europese testprocedure voor het meten van het verbruik van wagens waarbij rekening wordt gehouden met reële rijomstandigheden en de uitrustingsopties van de wagen.


26 december 2018

Vanaf 01.01.2019 gaat het nieuw kinderbijslagsysteem ‘Groeipakket’ in Vlaanderen van start. Het betreft een verzameling van financiële tegemoetkomingen voor kinderen. 


26 december 2018

Sinds het 4e kwartaal van 2012 zijn werkgevers om een bijzondere socialezekerheidsbijdrage verschuldigd op de bijdragen die door de werkgever in de tweede pensioenpijler worden betaald (aanvullende pensioenen) boven een bepaald grensbedrag.  

Deze bijzonder socialezekerheidsbijdrage, de zogenaamde wijninckxbijdrage werd op 01.01.2018 verhoogd van 1,5% naar 3%. 


26 december 2018

De wet op het eenheidsstatuut heeft de sectoren opgelegd om tegen uiterlijk 1 januari 2019 een cao te sluiten waarin wordt voorzien dat een werknemer die ontslagen wordt en recht heeft op een opzeggingstermijn van minstens 30 weken, een ontslagpakket krijgt, waarbij 1/3e van de opzeggingstermijn wordt ingevuld met inzetbaarheidsmaatrege


26 december 2018

De NAR heeft aangekondigd dat er op 01.01.2019 geen herwaarderingscoëfficiënt toegepast zal worden op de CAO bedragen van CAO nr. 17 en 46. 

  • CAO nr. 46: Indien de arbeidsovereenkomst van de werknemer (door de werkgever of de werknemer) wordt beëindigd omdat de werkgever geen andere tewerkstelling (zonder nachtarbeid) kan aanbieden aan de werknemer die erom verzoekt, dan heeft de werknemer gedurende 5 jaar recht op een maandelijkse aanvulling op de werkloosheidsuitkering ten belope van 146,89 euro (bedrag vanaf 01.09.2018).