Nieuws

Type
30 oktober 2018

De wet op het eenheidsstatuut heeft de sectoren opgelegd om tegen uiterlijk 1 januari 2019 een cao te sluiten waarin wordt voorzien dat een werknemer die ontslagen wordt en recht heeft op een opzeggingstermijn van minstens 30 weken, een ontslagpakket verkrijgt, waarbij 1/3e van de opzeggingstermijn wordt ingevuld met inzetbaarheidsmaatregelen.


30 oktober 2018

In principe moeten uw werknemers alle verlofdagen, ADV dagen en vervangende feestdagen van 2018 opgenomen hebben ten laatste op 31 december 2018.  

Als werkgever kan u dit best goed opvolgen en uw werknemers hieraan herinneren om onaangename verrassingen (strafrechtelijke of administratieve boetes) te vermijden. 


30 oktober 2018

Het paritair comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting is sinds 4 oktober 2018 opgesplitst in 3 afzonderlijke regionale paritaire subcomités. 


30 oktober 2018

Op vrijdag 16 november 2018 zal de SIOD een aangekondigde controles verrichten in de taxi- en vervoerssector. 

Deze aangekondigde flitscontrole op de naleving van de sociale wetgeving moet vooral  preventief en ontradend werken. De bedoeling van deze aangekondigde controle is om de overtreders bewust te maken dat het risico om betrapt te worden reëel is. Deze bewustwording zou dan op termijn moeten leiden tot een gedragswijziging om de sociale wetgeving beter na te leven.


30 oktober 2018

De NAR heeft de bedragen voor nachtarbeid die van toepassing zijn vanaf 01.09.2018 gecorrigeerd. 

Indien er geen sectorale of ondernemingscao deze materie behandelt, moet men een financiële vergoeding toekennen van 1,19 euro per uur. Voor de werknemers van ten minste 50 jaar bedraagt de vergoeding 1,43 euro per uur (bedragen sinds 01.09.2018). 

Ons artikel 'Nachtarbeid - indexatie vergoedingen' werd ondertussen ook aangepast. 

 


30 oktober 2018

De volgende sociale verkiezingen vinden plaats in mei 2020. De verkiezingsprocedure beslaat in totaal een periode van 150 dagen en moet volgens strikte regels en termijnen worden doorlopen. De verkiezingen van 2020 zullen dus aanvangen in december 2019.


25 oktober 2018

Op sectoraal niveau kan het paritair comité collectieve vakantiedagen vastleggen. Indien het paritair comité hierover beslist, dan moet de FOD sociale zekerheid ten laatste op 31 december 2018 hierover ingelicht worden.

Indien dit niet gebeurt, dan kan het verlof collectief vastgelegd worden op ondernemingsniveau door de ondernemingsraad, of bij gebreke hieraan,  door een akkoord met de vakbondsafvaardiging, of bij gebreke hieraan, door een unaniem akkoord met alle werknemers.


25 oktober 2018

Feestdagen die in 2019 samenvallen met een gewoonlijke inactiviteitsdag in uw onderneming moeten in datzelfde jaar vervangen worden door een andere dag waarop er in uw onderneming normaal gezien wel gewerkt wordt. Hierdoor blijft het recht op 10 wettelijke feestdagen gewaarborgd in de onderneming. De vervangende feestdag neemt het karakter van de oorspronkelijke feestdag over.


23 oktober 2018

Op zondag 28 oktober 2018 wordt de klok van 3 uur teruggezet naar 2 uur.  De klok wordt dus 1 uur teruggedraaid. Deze omschakeling heeft gevolgen voor uw werknemers die gedurende deze nacht in de nachtdienst werken en een uur meer zullen presteren.


15 oktober 2018
Prato Release Update

 

De laatste Prato Release Update van het jaar gaat door op donderdag 6 december in De Vesten (Laakdal). Het wordt er deze keer weer één in XL formaat!

Omdat Sinterklaas die dag verjaart en dus cadeautjes uitdeelt, is deze Prato Release Update helemaal gratis.