Nieuws

Type
31 augustus 2018

Sinds 11 augustus 2018 is het driejaarlijks medisch attest m.b.t. geschiktheid om levensmiddelen te manipuleren niet langer verplicht.


31 augustus 2018

De Vlaamse Regering heeft enkele wijzigingen aangebracht in de regels over de alternerende opleidingen, in het bijzonder wat betreft de voorwaarden voor de onderneming, de beroepsmogelijkheden en de modelovereenkomsten.


31 augustus 2018

Vanaf 1 september 2018 treden de hervormingen m.b.t. het werkplekleren in werking in Vlaanderen.


31 augustus 2018

De RSZ en de fiscus hanteren vanaf 2018 dezelfde bedragen voor de waardering van de IT-voordelen toegekend door de werkgevers.  Er wordt nu een duidelijker onderscheid gemaakt tussen de toestellen en de abonnementen.


31 augustus 2018

Cao nr. 108 regelt sinds 2013 de voorwaarden m.b.t. het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid. Het gebruik van opeenvolgende contracten werd daarbij gekoppeld aan de nood aan flexibiliteit bij de gebruiker en een informatie-en raadplegingsprocedure.


31 augustus 2018

Op 6 juli 2018 werden de nieuwe forfaitaire dagvergoedingen gepubliceerd die de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking toekent aan zijn personeel in het kader van buitenlandse opdrachten.  Deze bedragen mogen onder voorwaarden ook toegepast worden door de werkgevers in de privésector en worden aanvaard door de RSZ en de fiscus als een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever.


31 augustus 2018

Als werkgever kan u beroep doen op bepaalde vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.


30 augustus 2018

Sinds 9 april 2018 is het verbod m.b.t. de terbeschikkingstelling in de verhuissector (PC 140.05) opgeheven. Dit doet echter geen afbreuk aan sectorale cao-bepalingen die het gebruik van uitzendarbeid in bepaalde sectoren nader regelen of aan bepaalde procedures onderwerpen.

Op 27 juni 2018 is er een sectorale cao gesloten in de verhuissector met betrekking tot eenverplichte opleiding voor uitzendkrachten en vaste werknemers.

Met deze cao wordt er een verplichte opleiding ingevoegd bij intrede in de sector met name:


29 augustus 2018

Indien u werknemers detacheert naar Frankrijk moet u rekening houden met heel wat formaliteiten zelfs indien het gaat over slechts één werkdag. 

Zo moet u : 


29 augustus 2018

Momenteel dient elke kleine of middelgrote onderneming (kmo) of iedereen die in Vlaanderen een zelfstandige activiteit wenst uit oefenen – behoudens in geval van uitzondering – de basiskennis bedrijfsbeheer te bewijzen.

Dit bewijs kan geleverd worden door: