Nieuws

Type
19 februari 2018

Jaarlijks moeten werkgevers een jaarverslag opstellen met daarin inlichtingen m.b.t. de werking van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk voor het afgelopen kalenderjaar.  

Het verslag moet uiterlijk 31 maart 2018 bezorgd worden aan de regionale directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk die bevoegd is voor de vestigingseenhe(i)d(en). 

Er bestaan verschillende formulieren afhankelijk van het soort bedrijf voor het invullen van het jaarverslag: 


13 februari 2018

In bepaalde sectoren hebben uitzendkrachten recht op een “pensioenpremie”  boven op hun brutoloon. Dit is het geval in sectoren waar de klant-gebruiker voor zijn vaste werknemers een bijdrage stort in het sectoraal fonds voor het aanvullend pensioen, terwijl de uitzendkrachten niet kunnen participeren aan de voordelen van dit fonds.


29 januari 2018

In een artikel "Een speed pedelec voortaan een fiets" werd reeds toegelicht dat de fiscus vanaf aanslagjaar 2018 voortaan een ruimere definitie hanteert van “fiets” zodat niet enkel de klassieke fiets kan genieten van de fiscale gunstregelingen.


29 januari 2018

De Wet Werkbaar en Wendbaar Werk voert in de arbeidswetgeving een nieuw begrip in, namelijk het loopbaansparen. Op basis van het systeem van loopbaansparen kan de werknemer gedurende zijn tewerkstelling bij de werkgever tijd opsparen die later gebruikt kan worden om langere periodes van verlof op te nemen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het sparen van bepaalde (vrijwillige) overuren en conventionele verlofdagen. Bij een verandering van werkgever waarbij de opgespaarde tijd niet meegenomen kan worden, wordt deze tijd uitbetaald.


29 januari 2018

De regering bindt de strijd aan tegen de “valse hybrides”.  Zij zullen worden uitgesloten van de fiscale gunstregimes. Ook het voordeel alle aard van deze hybrides zal voortaan anders belast worden. We lichten dit hieronder verder toe.


29 januari 2018

De Programmawet van 25 december 2017 versoepelt de procedure tot invoering van nachtarbeid in de onderneming en de mogelijkheid tot tewerkstelling op zondag voor het uitvoeren van e-commerce activiteiten.

Voor de toepassing van de wet wordt verstaan onder “activiteiten van e-commerce”: het uitvoeren van alle logistieke en ondersteunende diensten verbonden aan de elektronische handel van roerende goederen (geen diensten).


29 januari 2018

De handhavingsrichtlijn (RL 2014/67/EU) werd omgezet in België door de Wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers. Hiervoor verwijzen we naar ons artikel "Omzetting Europese Detacheringsrichtlijn: verstrenging hoofdelijke aansprakelijkheid in de bouw en controlemechanismen". Een nieuw Koninklijk besluit vervolledigt deze omzetting en voert enkele nieuwigheden in.


29 januari 2018

De wet van betreffende het eenheidsstatuut voorzag een tijdelijke regeling van afwijkende opzegtermijnen voor arbeiders uit bepaalde sectoren voor de opzeggingen ter kennis gebracht tussen 01.01.2014 en 31.12.2017.  Het ging over sectoren waarbij de opzegtermijn in geval van opzegging door de werkgever op 31.12.2013 werd vastgelegd door een sectoraal KB op basis van art. 61 of 65/3 § 2 van de Arbeidsovereenkomstenwet, en die lager zijn dan de opzegtermijnen op basis van art. 70 van de wet eenheidsstatuut (~CAO nr. 75).


29 januari 2018

In ons artikel "Bedrijfswagens in 2018" hebben wij u al ingelicht over de nieuwe bedragen m.b.t. de CO²-bijdrage voor het privégebruik van een bedrijfswagen en het voordeel alle aard voor bedrijfswagens.  Het grensbedrag voor het voordeel alle aard in 2018 was toen echter nog niet officieel bevestigd. 

Bij deze kunnen we bevestigen dat het voordeel niet lager mag liggen dan 1.310 euro  (bedrag 2018). 

 


29 januari 2018

Ingevolge de 6e staatshervorming zijn de gewesten bevoegd geworden voor bepaalde juridische aspecten m.b.t. outplacement. 

Outplacement

Outplacement omvat een geheel van begeleidende diensten en adviezen die aan de ontslagen werknemer worden verleend in opdracht van de werkgever. De bedoeling van outplacement is om de ontslagen werknemer in staat te stellen om binnen een zo kort mogelijke termijn  een nieuwe job te vinden bij een andere werkgever of om een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontwikkelen.