Nieuws

Type
19 juli 2018

Werkgevers gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk gewest zullen hun aanvraag tot terugbetaling van het educatief verlof sneller moeten indienen vanaf het schooljaar 2017 - 2018, namelijk op 31/12/2018. 

Aanvraag terugbetaling educatief verlof 

De aanvragen tot terugbetaling van de lonen en sociale bijdragen die betrekking hebben op de dagen en uren van het betaald educatief verlof moeten worden ingediend bij het gewest waar de onderneming is gevestigd.


19 juli 2018

De maximumbedragen van de geschenken voor bepaalde gebeurtenissen en de premie voor de aansluiting bij een vakorganisatie  die een werkgever vrij van socialezekerheidsbijdragen kan toekennen zijn opgetrokken met ingang op 01/01/2017. 

In ons artikel 'Sociaal vrijgestelde geschenken binnenkort hogere bedragen?' hadden wij u reeds geïnformeerd over het voornemen om bovenvermelde bedragen te verhogen. 


19 juli 2018

De bedragen van het leefloon werden op 1 juli 2018 aangepast. Concreet heeft dit tot gevolg dat het niet voor beslag vatbaar loon verhoogt bij een loonbeslag door DAVO (Dienst voor alimentatievorderingen) wegens achterstallig onderhoudsgeld dat beperkt werd tot het nettoloon boven het leefloon.


18 juli 2018

Het wetsontwerp over het onbelast bijverdienen is op 5 juli 2018 goedgekeurd in de Kamer.  Hiermee kan deze wetgeving die deel uitmaakt van het zomerakkoord 2017 eindelijk in werking treden na het belangenconflict dat werd ingeroepen door de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) van het Brussels Gewest.


29 juni 2018

Op 9 mei 2018 zijn er enkele nieuwe wetten gepubliceerd in het kader van de single permit. Dit keer betreft het de situatie van buitenlandse onderdanen in een specifieke verblijfssituatie. In dit artikel gaan we hier kort op in en geven we overzicht van de belangrijkste praktische gevolgen van de single permit.


29 juni 2018

Het KB van 25 mei 2018 heeft de vereiste minimumleeftijd voor betaalde voetballers gewijzigd. Hierdoor kan voortaan een arbeidsovereenkomst voor betaalde voetballers afgesloten worden vanaf het einde van de voltijdse leerplicht. 

Arbeidsovereenkomst betaalde sportbeoefenaar 

De wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars voorziet een minimumleeftijd voor het afsluiten van een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars. 


28 juni 2018

Onder betaalde sportbeoefenaars wordt verstaan de personen die de verplichting aangaan zich voor te bereiden op of deel te nemen aan een sportcompetitie of -exhibitie onder het gezag van een ander persoon tegen loon dat een bepaald bedrag overschrijdt (art. 2,1 wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars). 

Het minimumbedrag van het loon om in aanmerking te komen als betaalde sportbeoefenaar en aldus onder de hierboven vermelde wet te vallen, wordt jaarlijks bij KB bepaald. 


28 juni 2018

De fiscus heeft in een recente circulaire verduidelijkingen aangebracht wat betreft de waardering van de IT-voordelen. Dit naar aanleiding van de nieuwe regels die uitgevaardigd werden voor de bepaling van het voordeel alle aard waarbij de RSZ en fiscus voor het eerst op dezelfde lijn zaten.


19 juni 2018

Na 'Student@work' en 'Horeca@work' heeft de RSZ een nieuwe onlinedienst 'Green@work' gelanceerd voor gelegenheidsarbeid in de tuinbouwsector. Via deze onlinedienst kunnen werkgever in de tuinbouwsector nagaan hoeveel dagen er voor een potentiële gelegenheidswerknemer al gereserveerd werden en hoeveel dagen deze nog overheeft.


19 juni 2018

Vanaf 1 juli 2018 is er een nieuw maximumbedrag van de forfaitaire kilometervergoeding van toepassing.

Het nieuwe bedrag stijgt voor de periode van 01.07.2018 t.e.m. 30.06.2019 van 0,3460 euro per kilometer naar 0,3573 euro per kilometer.

Indien het bedrag van de kilometervergoeding onder het nieuwe maximumbedrag blijft en voor zover de vergoeding werkelijke kosten dekt, zal deze vergoeding beschouwd worden als een niet-belastbare terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever door de fiscus (max. 24.000 km/ jaar) en de RSZ.