Nieuws

Type
19 november 2018

Jaarlijks worden de loongrenzen die uitmaken welke bepalingen van de arbeidsovereenkomstenwet (01.07.1978) van toepassing zijn, geïndexeerd. 


31 oktober 2018

Werkgevers uit de bouw- en aanverwante sectoren kunnen vanaf 2018 genieten van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing op de lonen van de tewerkgestelde werknemers in ploegen.


31 oktober 2018

Momenteel is nog mogelijk om papieren of elektronische ecocheques toe te kennen aan uw werknemers. 

In een advies heeft de NAR een planning voorgesteld voor de definitieve overgang naar elektronische ecocheques tegen 1 januari 2021. 

Vanaf 1 januari 2019 zou de geldigheidsduur van de papieren ecocheques maandelijks afnemen volgens de volgende planning:


31 oktober 2018

Sinds 1 januari 2018 is de reglementering m.b.t. de zachte landingsbanen van toepassing die kadert in de doelstelling om werknemers langer aan het werk te houden. Werknemers vanaf 58 jaar en ouder kunnen via een zachte landingsbaan met akkoord van hun werkgever hun werklast verminderen. Het loonverlies ten gevolge hiervan wordt daarbij gecompenseerd door een aanvullende vergoeding toegekend door de werkgever of het sociaal fonds, die vrijgesteld is van RSZbijdragen.


30 oktober 2018

Een wetsvoorstel van 14 juni 2018 beoogt de afschaffing van de minimale jaarlijkse loongrens indien een scholingsbeding betrekking heeft op opleidingen tot een knelpuntberoep. 


30 oktober 2018

De wet op het eenheidsstatuut heeft de sectoren opgelegd om tegen uiterlijk 1 januari 2019 een cao te sluiten waarin wordt voorzien dat een werknemer die ontslagen wordt en recht heeft op een opzeggingstermijn van minstens 30 weken, een ontslagpakket verkrijgt, waarbij 1/3e van de opzeggingstermijn wordt ingevuld met inzetbaarheidsmaatregelen.


30 oktober 2018

In principe moeten uw werknemers alle verlofdagen, ADV dagen en vervangende feestdagen van 2018 opgenomen hebben ten laatste op 31 december 2018.  

Als werkgever kan u dit best goed opvolgen en uw werknemers hieraan herinneren om onaangename verrassingen (strafrechtelijke of administratieve boetes) te vermijden. 


30 oktober 2018

Het paritair comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting is sinds 4 oktober 2018 opgesplitst in 3 afzonderlijke regionale paritaire subcomités. 


30 oktober 2018

Op vrijdag 16 november 2018 zal de SIOD een aangekondigde controles verrichten in de taxi- en vervoerssector. 

Deze aangekondigde flitscontrole op de naleving van de sociale wetgeving moet vooral  preventief en ontradend werken. De bedoeling van deze aangekondigde controle is om de overtreders bewust te maken dat het risico om betrapt te worden reëel is. Deze bewustwording zou dan op termijn moeten leiden tot een gedragswijziging om de sociale wetgeving beter na te leven.


30 oktober 2018

De NAR heeft de bedragen voor nachtarbeid die van toepassing zijn vanaf 01.09.2018 gecorrigeerd. 

Indien er geen sectorale of ondernemingscao deze materie behandelt, moet men een financiële vergoeding toekennen van 1,19 euro per uur. Voor de werknemers van ten minste 50 jaar bedraagt de vergoeding 1,43 euro per uur (bedragen sinds 01.09.2018). 

Ons artikel 'Nachtarbeid - indexatie vergoedingen' werd ondertussen ook aangepast.