Zomerakkoord: wat is er nieuw onder de zon op vlak van werk en competitiviteit

De Federale regering heeft op 26 juli 2017 haar zomerakkoord bekendgemaakt. Dit zomerakkoord bevat ambitieuze hervormingen voor jobs, koopkracht en sociale cohesie.

De maatregelen moeten nog verder uitgewerkt worden in wetteksten na het zomerreces. We volgend dit uiteraard nauw op. De meeste maatregelen zullen sowieso pas ingaan vanaf 2018.

Hieronder zetten we alvast de belangrijkste maatregelen op een rij.

Fiscale maatregelen

 • Tax shift fase 2 en 3: investering van 9,3 miljard aan koopkracht en relance van de competitiviteit door onder meer een stijging van de lage inkomens en een daling van de sociale lasten.
 • Tot 500 euro per maand extra niet-belaste inkomsten: vanaf 1 januari 2018 kunnen werknemer met een tewerkstelling van minstens 4/5e tot 6000 euro per jaar bijkomend verdienen. Deze inkomsten zijn vrij van RSZ en belastingen op voorwaarde dat het om vrijetijdswerk en functies in de non-profit betreft. Deze maatregel is ook van toepassing voor diensten tussen particulieren.
 • Hervorming van de vennootschapsbelasting: een progressieve daling van de tarieven met bijkomend voordeel voor KMO’s.

 

2018

2019

Oud

33%

33%

Nieuw

29%

25%

KMO-tarief (verlaagd tarief voor deel belastbare grondslag ≤ 100.000 EUR art. 215, derde lid, 1°, 2°, 4° en 6° WIB 92 en art. 15, §§ 1-6 W.Venn)

20%

20%

Crisisbijdrage Oud

3%

3%

Crisisbijdrage Nieuw

2%

0%

 

 • Fiscale vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing wetenschappelijk onderzoek: uitbreiding tot werknemers met een bachelor diploma.
 • Winstdeelname van werknemers: vanaf 2018 kan aan de werknemers een fiscaal vriendelijke premie worden toegekend. Deze premie zal niet meetellen voor de loonnorm en mag in totaal niet meer bedragen dan 30% van de loonmassa. De premie mag niet in de plaats komen van reeds toegekende bezoldigingen.  

Competitiviteit en werk

 • Uitbreiding flexi-jobs: het systeem wordt uitgebreid tot gepensioneerden, de detailhandel, de zelfstandige kleinhandel, de kleinhandel in voedingswaren, de grote kleinhandelszaken en warenhuizen. Hierbij zal rekening worden gehouden met de uitspraak van het Grondwettelijk Hof waar momenteel een procedure aanhangig is over het huidige systeem van de flexi-jobs.
 • E-commerce maatregelen: gedurende 2 jaren zal binnen een specifiek kader nachtwerk en zondagsarbeid mogelijk gemaakt worden via een aanpassing van het arbeidsreglement. Hierna kan dit definitief worden ingevoerd in de ondernemingen via cao of arbeidsreglement.
 • Vermindering van de bijdragedrempel voor zelfstandigen bij de start van hun activiteit:

 

Bijdragejaar

Huidige drempel

Voorgestelde drempel

Tot het einde van het 1e jaar

13.296,25 EUR

4.432,08 EUR

2e jaar

13.296,25 EUR

8.864,17 EUR

 

3e jaar en volgende

13.296,25 EUR

13.296,25 EUR

 

 

 • Uitbreiding studentenarbeid: studentenarbeid op zondag zal in bepaalde sectoren (o.a. de detailhandel) mogelijk worden voor jongeren tussen 16 en 18 jaar. Voor studenten in het stelsel van alternerend leren is studentenarbeid toegelaten vanaf 1 juli 2017 (zie hierover ons artikel van 'Alternerend leren en studentenarbeid mogelijk!').
 • Aanpassing van het begrip passende dienstbetrekking voor werkzoekenden: verduidelijking van het begrip waarbij meer rekening wordt gehouden met de competenties van de werkzoekenden op basis van de beroepservaring.
 • Maatregelen voor de bouwsector: strijd tegen sociale dumping wordt verdergezet via 2 maatregelen, namelijk een gefaseerde vermindering van de arbeidskosten en een oplossing komen voor het afwijkend stelsel inzake opzegtermijnen in de bouwsector, gelet op het arrest van het Grondwettelijk  Hof (retroactief tot 1 januari 2014).

Jaar

 

Vermindering arbeidskost

2018

100 miljoen EUR

2019

100 miljoen EUR

2020

404 miljoen EUR

 

 • Opzeggingstermijnen: invoeren ven een progressievere opbouw van de opzeggingstermijn tijdens de eerste 6 maanden van de arbeidsovereenkomst.

 

Anciënniteit

<1 maand

<2 maand

<3 maand

<4 maand

<5 maand

<6 maand

Huidig (weken)

2

2

2

4

4

4

Toekomst

1

1

1

3

4

5

 

 • Outplacement: werknemers met een opzeggingstermijn van minstens 30 weken van wie de gezondheidstoestand op een onomkeerbare wijze niet toelaat om deel te nemen aan het outplacement traject krijgen recht op een integrale opzeggingsvergoeding (dus zonder aftrek van de kost van het outplacement à rato van 4 weken).
 • Starterjobs: de aanwerving van jonge werknemers van 18 t.e.m. 21 jaar zal worden bevorderd via een vermindering van de arbeidskost van de werkgever waarbij het netto salaris volledig wordt behouden.
 • Interimsector privé: interim arbeid zal toegestaan worden in alle sectoren waarbij ook de veiligheidsvoorschriften zullen worden geanalyseerd.

Modernisering administratie

 • Interimwerk openbaar ambt: interim arbeid in de openbare sector zal mogelijk worden in geval van vervanging van een statutair of contractueel personeelslid, bij tijdelijk geachte toename van de werklast en de uitvoering van een uitzonderlijk werk.

Sociale cohesie en armoedebestrijding

 • Verhoging minimumpensioen voor volledige loopbaan werknemers: vanaf 1 september 2017 worden de minimumpensioenen verhoogd met 1,7% of met 1% in geval van een volledige loopbaan. Een verdere verhoging van 0,7% wordt voorzien voor de minimumpensioenen bij een volledige loopbaan.
 • Gedeeltelijk pensioen: er zal vanaf 2019 in de mogelijk worden voorzien om deeltijds verder te werken waarbij al een deel van het pensioen wordt genoten en bijkomende pensioenrechten opgebouwd worden.
 • Vrij aanvullend pensioen werknemers: het idee is om in een vrij aanvullend pensioen te voorzien gefinancierd door middel van bijdragen die door de werkgever op vraag van de werknemer van het loon worden ingehouden. Het initiatiefrecht zal dus bij de werknemer liggen.
 • 2e pijler pensioen zelfstandigen: invoeren van een volwaardige 2e pensioenpijler voor natuurlijke personen overeenkomstig het kader van de reeds bestaande 2e pijler voor zelfstandigen in een vennootschap.
 • 3e pijler pensioen: de belastingplichtige kan kiezen voor een belastingvoordeel van 30% op 940 euro aan premies, ofwel 25% op 1 200 euro.
 • Opheffing eenheid van loopbaan: vanaf 1 januari 2019 wordt de beperking van eenheid van loopbaan geschrapt en zullen alle effectieve gewerkte dagen meetellen voor het opbouwen van pensioenrechten.  Voor de mensen die de eenheid van loopbaan overschrijden met gelijkgestelde dagen wordt het huidige stelsel voor het in aanmerking nemen van de voordeligste dagen behouden. De regering behoudt haar doelstelling om de periodes van werk altijd hoger te waarderen dan de periodes van inactiviteit voor de berekening van het pensioen.
 • Welzijn op het werk: betere bescherming bieden tegen psychosociale door onder meer het aanstellen van een burn-out coach in ondernemingen met meer dan 100 werknemers en de mogelijkheid om te deconnecteren voor de werknemers buiten de arbeidstijd.
 • Oudere werknemers: langer werken bevorderen via (para)fiscale voordelen: het doel is de kloof tussen de effectieve pensioenleeftijd (59,7j) en de wettelijke pensioenleeftijd (65j) te verkleinen. Dit door toekenning van een aanvullende vergoeding, vrijgesteld van sociale bijdragen, voor werknemers die vrijwillig hun loopbaan aanpassen met een loonvermindering (landingsbanen).
 • Mystery calls: de Sociale Inspectie zal kunnen overgaan tot anonieme tests bij ondernemingen in geval van objectieve aanwijzingen van discriminatie in het kader van de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Het zoeken naar informatie en bewijzen door de administratie moet gebeuren op basis van correcte en loyale principes. Mystery calls zijn bedoeld om discriminatie aan het licht te brengen en niet om discriminatie te provoceren, te doen ontstaan of te versterken bij de vermoedelijke dader. Hierbij is wel een voorafgaande machtiging van de arbeidsauditeur nodig zijn.

 

Bron: PPT van 26 juli 2017 waarin het zomerakkoord wordt voorgesteld.