Update – VAA kosteloze terbeschikkingstelling van een woning x factor 2

In ons artikel ‘VAA kosteloze terbeschikkingstelling van een woning – nieuw standpunt’ werd het nieuwe standpunt van de fiscus voor de berekening van het voordeel alle aard toegelicht. Naar aanleiding van rechtspraak die oordeelde dat het verschil in de berekening naargelang het voordeel wordt toegekend door een natuurlijk persoon of een rechtspersoon ongrondwettelijk was, werd geopteerd voor de meest gunstige berekeningsregel (formule natuurlijke persoon).  De circulaire 2018/C/57 van 15.05.2018 stipuleerde dat in het geval een rechtspersoon een woning ter beschikking stelt aan een werknemer of bedrijfsleider het belastbaar voordeel berekend moet worden volgens dezelfde formule als wanneer de woning ter beschikking wordt gesteld door een natuurlijke persoon.

 

Gemeubelde woning  

100/60 x geïndexeerde KI x 5/3

Niet gemeubelde woning

100/60 x geïndexeerde KI

 

Een nieuw KB voorziet in een verhoging van de formule met factor 2 vanaf 01.01.2019 voor gebouwde onroerende goederen of gedeelten ervan ongeacht deze ter beschikking gesteld wordt aan een rechtspersoon of natuurlijke persoon.

Gebouwde onroerende goederen of gedeelten ervan

100/60 x geïndexeerde KI x 2

Gemeubelde gebouwde onroerende goederen of gedeelten ervan

100/60 x geïndexeerde KI x 5/3 x 2

Ongebouwde onroerende goederen of gedeelten ervan  

100/90 x geïndexeerde KI

 

 

Bron: KB van 7 december 2018 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen alle aard voor de kosteloze beschikking over onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen, BS 27 december 2018; Circulaire 2018/C/57 van 15.05.2018.