Uitzendarbeid voor onbepaalde duur: duidelijkheid over de sociale zekerheidsrechten

De Wet Werkbaar en Wendbaar Werk voorziet de mogelijkheid om een uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur te sluiten.  De uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur wordt gesloten tussen het interimkantoor en de uitzendkracht met het oog op het uitvoeren van wisselende opdrachten van tijdelijke aard bij verschillende gebruikers.

De modaliteiten en voorwaarden waaronder de uitzendarbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur kunnen worden gesloten worden momenteel besproken in het PC 322.00 voor de uitzendarbeid. Slechts na het sluiten van een algemeen verbindend verklaarde sectorale cao kan er effectief gebruik gemaakt van deze uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. 

Het Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken schept alvast meer duidelijkheid over de sociale zekerheidsrechten van de uitzendkrachten verbonden door een  dergelijke uitzendarbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Gelijkstelling periodes van inactiviteit

De periodes van inactiviteit tussen 2 uitzendopdrachten worden gelijkgesteld met periodes van effectieve arbeidsprestaties. Zo zullen deze periodes meetellen voor de opbouw van sociale zekerheidsrechten.

Dubbele Dimona-aangifte

Verder wordt de manier waarop de Dimona-aangifte moet gebeuren, vastgesteld. Het uitzendkantoor moet in eerste instantie een “klassieke” aangifte in Dimona uitvoeren, zoals het geval is wanneer het zelf een werknemer aanwerft. Vervolgens moet voor iedere uitzendopdracht een specifieke Dimona-aangifte gebeuren, zoals nu het geval is voor uitzendkrachten.

Het doel van deze “dubbele” aangifte bestaat erin om steeds te kunnen beschikken over gegevens over de gebruikers van uitzendarbeid en de door de opdracht gedekte periode om zo de ondernemingen en de werkgevers de gelegenheid te bieden om aan bepaalde verplichtingen inzake arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht te voldoen. Voor deze verplichtingen is het immers vereist om de gebruiker en de door de opdracht gedekte periode te kunnen identificeren (sociale balans, aanwezigheidsregistratie, …). 

 

Bron: Wetsontwerp van 20 juli 2017 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken – tekst zoals aangenomen in de plenaire vergadering en voorgelegd ter bekrachtiging, DOC 54 2592/004.