Jaarlijks actieplan welzijn moet ingediend zijn voor 1 november 2017!

Jaarlijks dient u een actieplan optellen m.b.t. de wettelijke verplichtingen rond veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk en deze voor advies voorleggen aan het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) uiterlijk de eerste dag van de tweede maand voorafgaand aan het begin van het dienstjaar waarop het betrekking heeft. Concreet betekent dit dat het jaarlijks actieplan van 2018 voor advies moet voorleggen aan het CPBW vóór 1 november 2017.

Dit jaarlijks actieplan bevat de maatregelen ter uitvoering van het globaal preventieplan voor het volgende dienstjaar. Dit actieplan dient jaarlijks voor 1 november ter advies voorgelegd te worden aan het CPBW. Indien er geen CPBW aanwezig is in der onderneming, dan dient u het actieplan voor te leggen aan de vakbondsafvaardiging. Indien er ook geen vakbondsafvaardiging aanwezig is in de onderneming, dan worden de werknemers zelf geraadpleegd. 

Het jaarlijks actieplan is gesteund op het globaal preventieplan en heeft betrekking op: 

  • de doelstellingen in het kader van het preventiebeleid van het volgende jaar
  • de middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken
  • de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokkenen 
  • desgevallend de aanpassingen die moeten aangebracht worden aan het globaal preventieplan

 

Bron: art. I.2-9 Codex van 28 april 2017 over het welzijn op het werk.