Elektronische steunportfolio Waalse KMO’s: uitwerking praktische maatregelen

De Waalse regering lanceerde op 1 maart 2017 de nieuwe “elektronische steunportfolio voor Waalse KMO’s” met als doel de steunmaatregelen te groeperen en te vereenvoudigen. De invoering van de diverse cheques zal gefaseerd verlopen met als doel op 1 juli 2017 al de ondernemingscheques online actief te hebben.

Belangrijk om op te merken is dat het systeem van de elektronische ondernemingscheques enkel betrekking heeft op steun die wordt verstrekt door een erkende externe dienstverlener. Bovendien mag het niet gaan om adviezen van periodieke of permanente aard , zoals routinematig fiscaal advies, regelmatige diensten van juridische aard, routinematig advies inzake personeelsselectie en -werving of publiciteit, advies of diensten inzake toekenning van subsidies, niet-gespecialiseerd advies en bij wet verplichte diensten.  

 

Inhoud van de steunportfolio

De steunportfolio is gebaseerd op 3 pijlers:

 • Vorming: de vorming moet als doel hebben de verbetering van de huidige of toekomstige werking van de onderneming of de sleutelprocessen.
 • Adviesverlening: adviezen verleend door een externe dienstverlener met het oog op een betere omschrijving van projecten en het nagaan van de haalbaarheid ervan.
 • Coaching: de vorming moet als doel hebben de persoonlijke doeltreffendheid van de werknemers te verbeteren. 

Er worden 11 verschillende cheques voorzien waarvan de invoering gefaseerd zal verlopen.

Maart 2017:

 • Chèques excellence opérationnelle
 • Chèques consultance stratégique
 • Chèques à la transformation digitale & à la cybersécurité

 

April 2017:

 • Chèques technologiques
 • Chèques propriété intellectuelle
 • Chèques conseils à la création d’entreprise
 • Chèques transmission

 

Mei 2017:

 • Chèques consultance stratégique
 • Chèques coaching à la création d’entreprise
 • Chèques développement international

 

Juli 2017:

 • Chèques formation à la création d’entreprises
 • Chèques énergie

 

Wie kan gebruik maken van de ondernemingscheques?

De cheques zijn beschikbaar voor zowel projectontwikkelaars, voor een starter, een micro-onderneming, een KMO als voor een onderneming in een groeitraject.

Voor de definitie van KMO wordt gebruikt gemaakt van de Europese definitie: een KMO is een zelfstandig bedrijf met minder dan 250 werknemers én met een jaaromzet van minder dan €50 miljoen óf een balanstotaal van minder dan €43 miljoen. De hoofdzetel moet natuurlijk in het Waalse Gewest gelegen zijn. VZW’s en sectoren die niet onder de toepassing van de Europese “de-minimis-Verordening vallen (vb. bepaalde activiteiten in de visserij- en landbouwsector vallen uit het toepassingsgebied van de steunportfolio.

Voor elk deel van de steunportfolio geldt een maximumbedrag dat kan worden toegekend gedurende een periode van 3 jaar: 

 • Vorming:  max. 6.000 EUR per 3 jaar;
 • Adviesverlening: max. 20.000 EUR per 3 jaar;
 • Coaching: max. 15.000 EUR per 3 jaar.

Het maximale bedrag dat toegekend kan worden aan projectontwikkelaars voor de uitvoering van diensten bedraagt 37.500 EUR over 3 jaar.

 

Praktisch

De steunaanvragen verlopen volledig elektronisch. Er moet een geschreven dienstverleningsovereenkomst worden gesloten tussen de onderneming en de dienstverlener voorafgaand aan de aanvraag.

Zoals reeds gemeld moet de dienstverlener erkend of gelabeld zijn. Een lijst hiervan is beschikbaar op de website.

De DBAB (Databank Authentieke Bronnen) zal worden opgericht om de administratieve formaliteiten te verlichten. De DBAB zal al de informatie van een onderneming groeperen zodat deze slechts 1 maal moet worden verstrekt.

Op verzoek kunnen de ondernemingen uiterlijk op 30 juni 2018 een ‘ondernemingspaspoort’ verkrijgen. Dit paspoort zal als bewijs dienen dat de onderneming voldoet aan de opgelegde voorwaarden om de steunmaatregelen te genieten.

Op www.cheques-entreprises.be vindt u meer details over de werkingswijze van de ondernemings-cheques en de fasering wat betreft de invoering van de cheques, net als een lijst met reeds erkende dienstverleners waar beroep op kan worden gedaan.

 

Bron: Waals decreet van 21/12/2017 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille, BS 04/01/2017; Waals besluit van 23/2/17 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21/12/16 houdende de toekenning van steun, via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille, BS 23/03/2017; www.cheques-entreprises.be.