Brusselse activeringsmaatregelen treden in werking op 1 oktober 2017

De Brusselse regering heeft haar uitvoeringsbesluiten gepubliceerd m.b.t. de nieuwe activeringsmaatregelen. Hiermee geeft ze verder vorm aan de hervorming van de tewerkstellingsmaatregelen voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest. De doelgroepvermindering voor oudere werknemers die recht geeft op een forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdragen werd reeds besproken in ons artikel ‘Doelgroepverminderig ouderen – Brussels Hoofdstedelijk gewest – update’.

In dit artikel geven we een overzicht van de nieuwe activeringsmaatregelen die vanaf 1 oktober 2017 in werking treden.

De nieuwe activeringsmaatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk gewest zijn gekoppeld aan de woonplaats van de werkzoekende in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Deze activeringsmaatregelen kunnen dus ook interessant zijn voor werkgevers gevestigd in het Vlaamse of Waalse gewest.

 

 1. Generieke activa

De generieke activa geeft de werknemer recht op een werkuitkering voor een periode van maximum 30 maanden. Langdurig werkzoekende werknemers kunnen in aanmerking komen voor deze maatregel indien voldaan is aan volgende voorwaarden:

 • in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn;
 • als niet-werkende werkzoekende bij Actiris ingeschreven zijn;
 • niet langer leerplichtig zijn;
 • de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt;
 • tijdens de 18 voorgaande kalendermaanden minstens 312 dagen als niet-werkende werkzoekende bij Actiris ingeschreven geweest zijn.

In volgende gevallen geldt een vrijstelling van de inactiviteitsperiode van 18 maanden:

 • jonger dan 30 jaar zijn en niet in het bezit zijn van een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs;
 • 57 jaar of ouder zijn;
 • een inschakelingscontract hebben afgerond;
 • een overeenkomst artikel 60 of 61 hebben afgerond (tewerkstelling door een OCMW);
 • een overeenkomst in het kader van de sociale inschakelingseconomie ECOSOC hebben afgerond (DSP/SINE);
 • een overeenkomst in het kader van een vormende tewerkstelling voor jongeren hebben afgerond;
 • gedurende minstens 6 maanden in het kader van een First-stage tewerkgesteld geweest zijn;
 • gedurende minstens 6 maanden in het kader van een IBO/FPI-E tewerkgesteld geweest zijn;
 • met succes een beroepsopleiding of een alternerende opleiding hebben afgerond;
 • ontslagen zijn geweest wegens de schrapping van een geco-arbeidsplaats;
 • het slachtoffer geweest zijn van een faillissement of ontslag n.a.v. een herstructurering of vereffening van een onderneming.

De werknemer moet bovendien in dienst worden genomen met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of van bepaalde duur voor minimum 6 maanden en dit voor minimum een halftijdse tewerkstelling.

In het kader van uitzendarbeid kan het recht op de werkuitkering toegekend worden indien de uitzendkracht tewerkgesteld wordt met motief instroom, voor minstens een halftijdse betrekking.

 

Bedragen werkuitkering:

Periode vanaf indiensttreding

 

Maximum werkuitkering per maand

 

 0 - 6 maanden

350 EUR

7 - 18 maanden

800 EUR

19 - 30 maanden

350 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hoogte van de werkuitkering voor een bepaalde kalendermaand wordt berekend in functie van het gepresteerde arbeidsregime.

De werkgever mag dit bedrag in mindering brengen van het nettoloon van de werknemer (= activering van de werkuitkering).

 

 1. Activa verminderde arbeidsgeschiktheid

Een bijzondere werkuitkering wordt toegekend aan werknemers met een erkende verminderde arbeidsongeschiktheid. De basisvoorwaarden zijn dezelfde als voor de generieke activa, maar er gelden geen bijzondere tewerkstellingsvoorwaarden.

 

Bedragen werkuitkering verminderde arbeidsgeschiktheid:

Periode vanaf indiensttreding

 

Maximum werkuitkering per maand

 

 0 - 12 maanden

750 EUR

13 - 36 maanden

600 EUR

 

 

 

 

 

 

 

De hoogte van de werkuitkering voor een bepaalde kalendermaand wordt berekend in functie van het gepresteerde arbeidsregime.

De werkgever mag dit bedrag in mindering brengen van het nettoloon van de werknemer (= activering van de werkuitkering).

 

 1. Formaliteiten en procedure

De werknemer moet een activakaart aanvragen bij Actiris. De kaarten zullen een geldigheidsduur hebben van maximum 12 maanden en kan hernieuwd worden telkens voor 12 maanden als de werkzoekende nog altijd voldoet aan de voorwaarden. De activakaart is geldig voor elke indienstneming binnen de geldigheidsperiode.

De werknemer moet de kaart aanvragen bij Actiris, uiterlijk op de 30e dag volgend op de datum van indiensttreding. Zo niet, wordt het recht op de uitkering proportioneel verminderd.

Voor het recht op de werkuitkering moet de werknemer zijn uitkeringsaanvraag indienen ten laatste 4 maanden volgend op het begin van de tewerkstelling. Hierbij moet een kopie van de arbeidsovereenkomst worden toegevoegd. Bij laattijdige aanvraag wordt de activeringsduur beperkt.

De werkgever moet op het einde van elke maand een ASR scenario 8 uitvoeren.

Het voordeel van de werkuitkering blijft behouden als de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst die het recht heeft geopend wordt verlengd onder dezelfde voorwaarden en zonder onderbreking.

Weekenden, feestdagen of inhaalrust tussen 2 tewerkstellingsperiodes worden niet beschouwd als een onderbreking indien ze buiten de duur van de arbeidsovereenkomst plaatsvinden. Dit is voornamelijk van belang in het kader van uitzendarbeid.

De werknemer verliest het recht op de werkuitkering indien deze niet meer woonachtig is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

 1. Aanmoedigingssteun voor opleiding

Er wordt ook een bijkomende steunmaatregel voorzien met als doel de kosten voor opleiding van een werknemer te compenseren. De steun bedraagt maximum 5.000 euro en wordt toegekend indien de werknemer aan volgende voorwaarden voldoet:

 • in het bezit zijn van een activakaart;
 • jonger zijn dan 30 jaar;
 • geen getuigschrift van het hoger secundair onderwijs bezitten.

De werknemer moet in dienst zijn met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

 

 1. Overgangsmaatregelen tot 31 december 2018

De werknemers die vóór 1 oktober 2017 in dienst genomen werden, behouden de voordelen zoals toegekend onder de oude reglementering tot uiterlijk tot 31 december 2018.

Werknemers die op 30 september 2017 in het bezit van een activakaart (op basis van de oude reglementering) maar niet in dienst zijn, zullen een overgangskaart ontvangen van Actiris. Deze kaart zal het recht openen op de nieuwe voordelen maar enkel voor de resterende geldigheidsperiode van de oude kaart.

 

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 14 september 2017 betreffende de activeringsmaatregelen van de werkzoekenden, BS 21 september 2017 -  Ordonnantie van 23 juni 2017 betreffende de tewerkstellingssteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 14 juli 2017 – http://www.actiris.be