Nieuws

07 april 2017

De Wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers trad in werking  op 30 december 2016. De wet is een omzetting van de wijzigingen aangebracht aan Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers. Richtlijn 96/71 werd omgezet in de Belgische wetgeving door de Wet van 5 maart 2002 die nu officieel volgende naam draagt “Wet van 5 maart 2002 betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de naleving ervan”.


06 april 2017

Het algemeen loonplafond van 2.760 EUR voor educatief verlof wordt verhoogd met 55 EUR. Het grensbedrag bedraagt nu 2.815 EUR.

Ter herinnering, educatief verlof geeft aan werknemers het recht om met behoud van hun normale loon een aantal uren afwezig te zijn voor het volgen van opleidingen. De werkgever kan dit loon beperken tot het grensbedrag. Het normale loon wordt berekend volgens de wetgeving op de betaalde feestdagen.

Het nieuwe loonplafond is retroactief van toepassing voor het schooljaar 2016-2017, lopende van 1 september 2016 tot 31 augustus 2017.


29 maart 2017

De sociale partners hebben in het IPA 2017-2018 de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling voor deze periode vastgelegd op 1.1%.  

Op 9 maart 2017 werd het wetsvoorstel tot aanpassing van de Loonnormwet goedgekeurd in de Kamer. Deze Loonnormwet (Wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen) bepaalt het algemeen kader van de 2-jaarlijkse loononderhandelingen.